XIII Hanza Jazz Festiwal odbędzie się w dniach 25 - 28 października 2017. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce "program".

Konkurs Muzyki Jazzowej XIII Hanza Jazz Festiwal 2017                                                    
odbędzie się w sobotę 28.10.2017 r. o godz. 17.00 w Clubie 105.                                       
Wstęp wolny!                                                                                                                         

Po przesłuchaniu wszystkich zgłoszonych nagrań, do konkursu zakwalifikowano zespoły:

SATIN VOICES                                                                                                                     
FOLLOW DICES                                                                                                                  
MICHAŁ KACZMARCZYK TRIO                                                                                         
PLANETY                                                                                                                            

A po konkursie w sali widowiskowej zagra Kuba Więcek Trio oraz Schmidt Electric!         
2015-01-08 09:34:56

 

 
Hanza Jazz Festiwal to wydarzenie adresowane przede wszystkim do młodych muzyków,  a także do fanów muzyki jazzowej z całej Polski. To również miejsce wymiany doświadczeń muzycznych zarówno między uczestnikami, jak i wykładowcami; miejsce zabawy, nawiązywania kontaktów oraz pierwszych występów przed publicznością.
 
Celem Hanza Jazz Festiwal jest sprowokowanie dialogu między młodymi artystami oraz doskonalenie warsztatu muzycznego uczestników. Festiwal zachęca do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz poznawania jazzu nie tylko uczestników warsztatów, ale
i widzów, mieszkańców miasta oraz turystów. HJF spełnia ważną rolę edukacyjną, poprzez wykłady przybliżając szerokiej rzeszy widzów ambitną i trudną w odbiorze muzykę jazzową, co podnosi poziom wiedzy i kompetencji kulturalnych naszego społeczeństwa. Hanza Jazz Festiwal zwiększa poziom atrakcyjności Koszalina, zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Koszalin zyskuje miano miasta otwartego, ciekawego, gdzie rozwój kultury jest jednym
z nadrzędnych celów władz. Wpływa to korzystnie na odbiór miasta zarówno przez mieszkańców, jak i przyjeżdżających tu gości. Ogromne znaczenie ma również promocja naszego regionu poprzez środki masowego przekazu w całej Polsce. Od lat naszymi patronami są tak prestiżowe media jak Jazz Radio, TVP czy Jaz Forum – ogólnopolski jazzowy miesięcznik, w który reklamujemy co roku Koszalin
---------------------------------------------------------------------
Hanza Jazz Festival is an event addressed mainly to young musicians, including jazz fans from all over Poland. It is also a place where music experiences are shared both between the participants and the lecturers; a place of fun, establishing contacts and first performances in front of the audience.
  
The aim of Hanza Jazz Festival is to provoke a dialogue between young artists and to improve the participants' music skills. The festival encourages the participants of workshops as well as the audience, residents of the city and tourists to participate in the culture actively and to get to know jazz. HJF fulfils an important educational role, introducing, by means of lectures, the ambitious and difficult jazz music to a large number of spectators, thus increasing our society's level of knowledge and cultural competencies. Hanza Jazz Festival enhances Koszalin's attractiveness both for the residents and tourists. Koszalin gets an image of an open and interesting city, where the development of culture is one of the most important aims of local authorities. This has a positive influence on the way the city is perceived by its residents as well as visitors. Very important is also the promotion of our region in mass media all over Poland. For many years, our sponsors have included such prestigious media as Jazz Radio, TVP or Jazz Forum – a Polish nationwide monthly, in which we promote Koszalin every year.
------------------------------------------------------------
Das Hanza Jazz Festival ist eine Veranstaltung, die vor allem an die jungen Musiker und Jazzfans aus ganz Polen gerichtet wird. Es ist auch ein Ort, wo sowohl die Teilnehmer wie auch die Lehrer ihre Musikerlebnisse austauschen; ein Ort voller Spaß, Anknüpfung von Kontakten und der ersten Auftritte vor dem Publikum.
 
Das Ziel des Hanza Jazz Festivals ist es, die jungen Künstler zum Dialog anzuregen und das musikalische Können der Teilnehmer zu verbessern. Das Festival spornt zur aktiven Teilnahme an kulturellen Aktivitäten und zum Kennenlernen von Jazz an, gespielt nicht nur von Workshop-Teilnehmern, sondern auch von den Zuschauern, Stadteinwohnern und Touristen. Dank den Vorträgen spielt HJF eine wichtige Rolle in der Bildung und bringt somit die ambitionierte und in ihrer Wahrnehmung schwierige Jazzmusik dem breiten Publikum näher, so dass das Niveau von Kenntnissen und kulturellen Kompetenzen unserer Gesellschaft erhöht wird. Das Hanza Jazz Festival steigert die Attraktivität von Koszalin sowohl für Einwohner, als auch Touristen. Koszalin verdient, eine offene, interessante Stadt genannt zu werden und die Entwicklung der Kultur ist eines der wichtigsten Ziele der Behörden. Dies verbessert die Wahrnehmung der Stadt sowohl durch die Einwohner wie auch hierher kommende Besucher. Von großer Bedeutung ist auch die Promotion unserer Region durch die Massenmedien in ganz Polen. Seit Jahren sind unsere Patrone so renommierte Medien wie Jazz Radio, TVP oder Jazz Forum – ein nationales Jazzmagazin, in dem wir jedes Jahr für Koszalin werben.
 
 
 
 

2015-01-08 09:21:58