Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności
To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Festiwalu Hanza Jazz www.hanza.koszalin.pl.

Centrum Kultury 105 w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W Centrum Kultury 105 w Koszalinie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.hanza.koszalin.pl spełnia wymagania w 98,66 %.

Data publikacji strony internetowej: 2006-05-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-07

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
2. brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
3. brak mapy serwisu

Wyłączenia:
– większość plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności
Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. 

Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
– standard CSS

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wygląd:
Posiada ulepszoną nawigację klawiaturą dla slidera oraz innych elementów strony.
Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Serwis wykorzystuje technologię CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript oraz język programowania PHP.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu:
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Marta Grzegorczyk mail: marta.grzegorczyk@ck105.koszalin.pl

Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 607 882 438 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek użyteczności publicznej – CK105 w Koszalinie, zlokalizowany przy ul. Zwycięstwa 105 w Koszalinie. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Zwycięstwa.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych, Budynek posiada cztery kondygnacje naziemne. Windy brak.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
– dostosowanie sali kinowej - miejsca dla osób niepełnosprawnych są wydzielone bez barier architektonicznych;

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych - brak parkingu, najbliższy ogólnodostępny parking w wydzielonymi miejscami dla osób niepełosprawnych - przy amfiteatrze - ul. Piastowaska 7.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach - jest możliwość przebywania z psem asystującym na terenie obiektu.

Udogodnienia:
– czytelny układ wejść do budynku;
– wejście z poziomu terenu;
– toalety dla osób z niepełnosprawnością;
– 2 klatki ewakuacyjne;
– dostosowanie sali kinowej dla użytkowników z niepełnosprawnością;
– możliwość realizacji zajęć dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Poziomy budynku:
Poziom 0 (Parter):
– przestrzeń dostępna dla użytkowników na parterze budynku może działać, jako jedna strefa domu kultury.

Część widowiskowa
sala widowiskowa posiada stałą widownię na 425 osób

Poziom +1 (Pierwsze Piętro):
– pokoje administracyjne biurowe i administracyjno-techniczne 

Poziom +2 (Drugie Piętro);
– pokoje administracyjne biurowe i administracyjno-techniczne
© CK105 Koszalin. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk